Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w przypadku przetwarzania danych osobowych:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Ciechanowie posiadająca adres: ul. Mleczarska 16a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042420, NIP: 566-00-05-182 (dalej jako „Administrator).
  2. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. umowy, realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, dochodzenia zapłaty, obsługi zapytań i profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli tzw. uzasadnionego interesu administratora, czy przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody podmiotu danych.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Przechowujemy i przetwarzamy dane takie jak: Państwa imię, nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
  6. Dane przez Państwa udostępnione mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym: operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi transportowe lub spedycyjne, dostawcom usług IT, kontrahentom w celu niezbędnym do realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem. Ponadto odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
  9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następnego po roku od wygaśnięcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych może ulec przedłużeniu o okres wynikający z przepisów prawa, niezbędnych w celu dochodzenia roszczeń oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora Danych przez obowiązujące przepisy prawa. W każdym przypadku okres przechowywania danych nie może być krótszy niż okres przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Close Menu